مسن ترين بازيکن ثابت تاريخ جام جهاني

دیویدجیمز، کهمتولدسال 1970 است، درجریاندیدارتیمشمقابلالجزایر 39 سال و 321 روزداشت و بدینترتیبرکوردآنخللابرونا،مهاجمتیمملیآرژانتینراکهدرجامجهانی 1958 با 39 سال و 256 روزدرزمینمسابقهحاضرشد و عنوانمسنترینبازیکنتاریخجامجهانیرادراختیارداشتپشتسرگذاشت.


 دروازه بان تیم ملی انگلیس با حضور در این دیدار پنجاهیمن بازی ملی اش را برای سه شیرها انجام داد.


 البتهایناولینبارینیستکهجیمزدررقابتهایجامجهانیحاضرمیشود. اودرجامهایجهانی 2002 و 2006 نیزبهتیمملیکشورشدعوتشدهبود و گافبزرگرابرتگریندردیداراولانگلیسمقابلآمریکاباعثشدکهجیمزدردومیندیدارسهشیرهادروندروازهقراربگیرد.

/ 0 نظر / 18 بازدید