تلاشهای استاندار خراسان برای حفظ سهمیه لیگ برتری

سایتگل- اینروزهابحثخریدامتیاز و انتقالیکتیملیگبرتریبهفوتبالخراسانبسیارداغ و البتهجدیشدهاستچراکهدکترمحمودصلاحیاستاندارخراسانرضویبهشدت و پافشارانهپیگیراینماجراشده و هرلحظهممکناستکهامتیازیکتیملیگبرتریبهایناستانفوتبالخیز و باسابقهاختصاصپیداکند.
پردهاول: پسازاینکهتیمفوتبالابومسلممشهدبهرغمتلاشهایبسیارنتوانستنتایجمطلوبیرادرفصلجاریلیگبرترفوتبالکشورمانبدستآورد و صدالبتهسبزپوشانپیامهمبهسببمشکلاتمدیریتیشانتمایلیبرایصعودازدستهیکبهلیگبرترازخودنشانندادند، مسئولینبلندپایهخراسانرضویکهدر رأس آنهامحمودصلاحیاستاندارجدیدالورودقرارگرفتهبودبهاینفکرافتادندتابوسیلهبرگزاریجلساتهماندیشیبامدیرکلتربیتبدنی و رئیسهیئت فوتبالایناستانراهحلیرابرایحلاینبحرانبدستآورندکهالبتهاینجلساتبدلیلبرخوردغیرمسئولانه و بیهدفمدیرکلتربیتبدنیخراسانرضویراهبهجایینبرد.<script<br>type="text/javascript"<br>src="http://ad.doubleclick.net/adj/gna.fa/level2;tile=3;sz=160x600;ord=567702?area=2l&pos=2&"></script>
 
پردهدوم: درپیشکلگرفتناینوضعیتنابهسامان، صلاحیمجبورشدتاعطایمشورت و همفکریبااینمسئولینبهاصطلاحفوتبالیرابهلقایشببخشد و سراغسرمایهگذاران و مالکانمتمولیچونحسینهدایتی، اسماعیلوفایی و سیروسمحجوببرود و ازآنهابخواهدتاپیشنهادهمکاریدرخریدامتیازیکتیملیگبرترییاحتیمشهدیشدناستیلآذینراموردبررسیقراردهند. مدتهابعدحسینهدایتیدرگفتگوباسایتاستیلآذینموضوعواگذاریطفلسهسالهاشرابهشدتتکذیبکرد و گفت: «حضوراستیلآذيندرانتهایفصلدرمشهدخبریکذباست، چونمطمئناتاانجاییکهمیتوانماینتیمراهمیشهزندهپرقدرتبرایخدمتبهفوتبالایراننگاهمیدارمتابیشترازهمه، جوانانتهرانیلذتببرند و البتهخوشحالهستمکهاستیلآذيندیگردراستانهانیزتنهانیست.»

 پردهسوم: بااینحالاماآقایاستانداربازهمآرامننشست و مصرانهبهتلاشهایخودادامهدادتارسیدبهگزینهایبهنامنفتتهران. نفتیهاآنزماندرصدرجدولقرارداشتند و کیسوسوسهانگیزیبرایمشهدیهامحسوبمیشدند و برهمیناساساستانداربحثواگذاریاینتیمرابهدفتروزیرنفتهمبرد و موافقتضمنیمسعودميركاظميرانیزدریافتکرد. جالباینکهحالاپسازگذشتچندهفتهازبدروزگارتیمنفتهمبهرتبهسوملیگدستهیکسقوطکرد و برهمیناساسحضورشدرلیگبرترسالآیندهدرهالهایازابهامقرارگرفت.

پردهچهارم: گویادکترصلاحیبههرصورتیکههستمیخواهدچراغورزشدراستانخراسانرضویراروشننگاهداردچراکهپسازاستیلآذین و نفتاینبارزمزمههاییدرخصوصانتقالامتیازتیمفوتبالراهآهن و درجنامابومسلمبرایاینتیمبهگوشمیرسدتاشایداستاندارازاینطریقبتواندهوادارانفوتبالخراسانراباحضوراینتیملیگبرتریراضینگهدارداگرچهعبدالعلیصاحبمحمدیمدیرعاملشرکتراهآهننیزدرجواباینزمزمههاگفتهاست: «تیمفوتبالراهآهنبههیچشهریااستانیجزشهرریمنتقلنخواهدشد و باپیگیریهایمستمرمسئلهنداشتنورزشگاهبرایبرگزاریرقابتهایلیگبرتررابرطرفخواهیمکرد.»

پردهآخر: همچنینروزدوشنبهاینهفته و درحاشیهنشست رؤسایهیئت هایفوتبالاستانهابامسئولینفدراسیونفوتبال، هاشمحسینی رئیسهیئت فوتبالخراسانرضوی و نمایندهدکترمحمودصلاحیدرامورفوتبالایناستانباعلیکفاشیان و ناصرشفقبهبحث و بررسیآیندهفوتبالخراسانپرداخت و دریکقسمتازاینمباحث، موضوعانتقالامتیازباشگاهشهرداریتبریزبهمشهدمقدسپیشآمدکهالبتهناصرشفقتحققیافتناینمسئلهرابعیددانست و دراینخصوصاظهارداشت: «اگرتبریز 4 تیمهمدرلیگبرترداشتهباشد، منمطمئنممردمخطهآذربایجاناجازهخروجهیچیکازتیمهایشهرشانرانمیدهند! چراکهآنهاتعصببسیارینسبتبهتیمهایآذربایجانیدارند.»

تکمله: بهنظرمیرسددرنهایتاینپیگیریها و تلاشهایروزافزوناستاندارخراسانرضویکهاتفاقارابطهفوقالعادهنزدیکیهمباسرمایهگذارانبزرگفوتبالکشورماندارد، تیمیبعنواننمایندهلیگبرتریبهایناستانانتقالپیداکندکهالبتهازشاخصههاییهمچونحمایتبخشخصوصی، توانبالایمالی، نیازبههوادار و تجهیزامکاناتبهرهمندباشد و قطعااینخصوصیاتدرهیچیکازتیمهایمذکوربهجزاستیلآذینقابلمشاهدهنیست

علیرفسنجانیشریفنژاد

/ 0 نظر / 19 بازدید