انتقاد کاشانی از خصوصیات معاویه‌ای در فوتبال ایران

سرپرستباشگاهپرسپولیسباانتقادازپنهانکاریدرفوتبالایران و سلیقهایعملکردنفدراسیونفوتبالدرتصمیمگیری‌هایانضباطیگفت: درفوتبالمااسممعاویهبددررفتهاستچراکهدراینفوتبالهرکس "زر و زور و تزویر " داردبرندهاست. 

حبیبکاشانیازاینکهمسئولانفوتبالکشورماندربسیاریمواردحقایقرابهمردمنمیگویندانتقادکرد و باذکرمثالهاییازاتفاقاتمشابهیکهدرکشورهایخارجیرخمیدهد، خواستاراصلاحساختارحاکمبراطلاعرسانیدرورزششد.

اوباایرادانتقاداتیبهمنشوراخلاقیفدراسیونفوتبالخواستاراعمالقانوندرهمهمواردشدنهاینکهبراییکبازیکنقانوناعمالشود و برایبازیکنیدیگرتبصرهبهقانوناضافهشود و حقبازیکنانبهراحتیخوردهشود.

واقعیت‌ها را به مردم نمی گوییم
کاشانیبابیاناینکه "ماواقعیت‌هارابهمردمنمیگوییم"، خاطرنشانکرد: بایدهراتفاقیدرفوتبالمیافتد، بصورتشفافبیانشودتامردمبدانند. ویلیامگالاسبازیکن و کاپیتانتیمآرسنالکهاتفاقاهموطنسرمربیاینتیماست، بهدلیلرفتنبهمجلسیکهنبایددرآنحضورپیدامیکرده، جریمهمیشود، کاپیتانیراازاومیگیرند و بهیکبازیکنجوانترمیدهند. متاسفانهدرفوتبالماایناتفاقهانمی‌افتد و دنبالسرپوشانیباچنیناتفاقاتیهستیم.

با مردم شفاف باشیم
بایدبامردمشفافبرخوردکرد و واقعیتهارابهآنهاگفت، اینموردیبودکهکاشانیبهآنتاکیدکرد و افزود: درفوتبالمابازیکنیرابهمدتدوسالازحضوردرتیمملیمحروممیکنند و تمامیپاداش‌هایاوگرفتهمیشوداماهیچوقتمردمنمیفهمندچرااینبازیکنمحرومشد؟ چراپاداشهایشراگرفتند و چرا ...؟

درفوتبالایرانجرم و مجازاتباهمتناسبندارد
سرپرستباشگاهپرسپولیسباطرحاینموضوعکهدرفوتبالایرانجرم و مجازاتباهمتناسبندارد، افزود: اگربصورتواضحبهمردمگفتهشود، کاشانیباماشینباشخصیتصادفکردهاست و متناسبباقانونچنینجرایمیرابایدتحملکند، مثلاچهاتفاقیمیافتد. حداقلحسناینکارایناستکهمردممتوجهمیشوندکهچراکاشانیجریمهشدهاست.

فقط به دنبال مخفی کاری هستیم
کاشانیباگلایهازآنچهبهزعماومخفیکاریدرفوتبالایرانخواند و افزود: فقطبهدنبالمخفیکاریهستیم. الانبازیکنیکتیمدوپینگیازآبدرآمدهاست، نام و مشخصاتاینبازیکممعلوم و مشخصاست. تیمشهممشخصاست. پسچرانامشرسمااعلامنمیشود؟ چرافدراسیونفوتبالاعلاممیکندناماینبازیکندوشنبهآیندهاعلاممیشود؟ چراایناتفاقاتمیافتد؟ مگرامروزبافردافرقیدارد؟ شمادردنیاجاییسراغداریدکهاینگونهبامقولهدوپینگبرخوردکنند؟

چرادربحثدوپینگباجدیتواردنمیشویم؟
"چرادربحثدوپینگباجدیتتمام، باقدرت و قوتواردنمیشویم؟"، کاشانیباطرحاین سئوالافزود: ریوفردیناندبازیکنتیمملیانگلستاندرفاصلهنزدیکبامسابقاتجامملتهای 2004 اروپابهدلیلامتناعازانجامآزمایشدوپینگ 9 ماهازحضوردرمیادینفوتبالمحروممیشودآنوقتدرفوتبالماهیچگاهشفافسازینمیشود و مدامبابازیکنانمماشاتمیکنند.

خصوصیات معاویه‌ای در فوتبال
مدیرعاملباشگاهپرسپولیسخاطرنشانکرد: ماداریممیبینیممتاسفانهدرورزشما و بهویژهدرفوتبالاسممعاویهبددررفتهاست. میگویندمعاویهازسهآیتمزر، زور و تزویراستفادهمیکردهاست. الانهرکسیاینسهآیتمراداشتهباشددرفوتبالبرنده و موفقاست. چرا؟ اینکجایعدالتاست؟

"آیااینخصوصیاتشاملحالبرخیمدیرانباشگاه‌هاهممیشود؟"، کاشانیدرپاسخبهاینپرسشخبرنگارمهر، گفت: اینسهآیتمزر، زور و تزویربرایزمانمعاویهنیست و انسان‌هایامروزیهمازآنبهرهمیگیرند.

مگر می شود فوتبال پاک و ناپاک نداشته باشد
ویدرخصوصپاکبودنیاناپاکیفوتبالایرانکهاینروزهانقلمحافلورزشیاست، نیزگفت: مگرمیشودفوتبالپاک و ناپاکنداشتهباشد. فوتبالرانهبایدسفیدسفید و نهسیاهسیاهببنیم. نبایدبگوییمکلفوتبالپاکاستیافوتبالپرازناپاکیاست. ایندرستنیست. ایناولاشتباهاتاستکهفوتبالراناپاکناپاکبدانیم. مایکهوچشممانرامیبندیم و فقطسیاهیفوتبالرامیبینیم، گاهیهمخوبی‌هایفوتبالرادیده و میگوییمناپاکیدرفوتبالنیست.

کاشانیباپذیرشاینموضوعکهدرپشتپردهفوتبالایراناتفاقاتیرخدادهاست، خاطرنشانکرد: مگرمیشود، ایناتفاقاتنیفتادهباشد. پسچطوریکبازیکنبرایدوپینگدوسالمحروممیشود؟ چطوریکبازیکنبرایحضورپیدانکردندرتمریناتتیمملی 2 سالمحروممیشود و... . دردنیاهمازایناتفاقاتمیافتد و غیرقابلاجتناباست.

آدم شدن و آدم ماندن سخت است
سرپرستباشگاهپرسپولیستصریحکرد: خداییکهانسانراآفریده و اورامیشناسددرقرآنمیفرماید: "اینآدمهیاغیاست". بههمینخاطر 124 هزارپیامبررافرستادهاستتاماراآدمکنند و کمککنند، گرچهآدمشدن و آدمماندنسختاست.

کار تربیتی و فرهنگی سخت و زمانبر است
عضوشورایشهرتهرانبابیاناینکهکارتربیتی و فرهنگیسخت و زمانبراست، افزود: مابایدبرایاینکاروقتبگذاریم. مااگراینتلاشراانجامندهیمبهمشکلبرخوردمیکنیم. ایجادکمیتهفرهنگیبهتنهاییمهمنیست. اینکهبگوییمبازیکنمحاسن‌اشرابایداینطوربگذارد، مویشراآنطوراصلاحنکند و ... ابزاریازکارفرهنگیاست. همهبایدبهفدراسیونفوتبالکمککنیمتاآدمرابهعنوانیکبازیکنبسازد، بازیکنیکهبتواندالگویجوانانباشد.

هرکجانفسآدمیهست، امکانداردهرکاربدیاتفاقبیافتد
ویدرخصوصموضوعتبانیدرفوتبالایراننیزگفت: بههرحالهرکجانفسآدمیهست، امکانداردهرکاربدیاتفاقبیفتد. اگرماقوانینخوب و سفت و سختیداشتهباشیماینمشکلاتپیشنمیآید. درکشورچیناگرشخصیرشوهبگیرد، حتیاگرداورهمباشد، حکماعدامبرایاوصادرمیشود. کمااینکهدرچینایناتفاقافتاد و داوریبهعلتدریافت 10 هزاریورورشوهدرعرضپنجسالبهاعداممحکومشد. درردهسیاسیچینهمهمینطوراست. دراینکشورقوانینسفت و سختیوجوددارد و آنرابهاجراهمدرمیآورند.

در کشورهای دیگر قوانین بازیچه دست افراد نیست
کاشانیبابیاناینکهدرکشورهایدیگرقوانینسلیقه‌اینیست و سلیقهایبهاجرادرنمیآید، افزود: درکشورآلمانبحثرشوهدادنبهیکداورمطرحشد و باآنداوربشدتبراساسقانونبرخوردکردند و همهمسائل بصورتشفافبامردممطرحشد. درایتالیابابزرگترینتیمهایاینکشورمانندیوونتوس و آثمیلانبهعلتشراکتدرموضوعکالچوپولیبرخوردقاطعکردند و حتییوونتوسرابهیکدستهپایینترفرستادند. درکشورهایدیگرباکسیشوخیندارند و قوانینبازیچهدستافرادنیست.

انتقاد از برخی تصمیم گیری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای
ویافزود: درکشورهایاروپایی و صاحبفوتبالاگریکبازیکنسهاخطاربگیرد، کارتقرمزدریافتکند و اخراجشود، شبانهدرمحرومیتاودستنمیبرند. آنجاقوانینمحلیبرایگریزنیست. درقوانینروزنهایدیدهنمیشود. بازیکنتیمماعلیرضاحقیقیبعدازبازیبااستقلالبهعلتاتفاقاتیکهدرآنبازیرخداد، سهجلسهمحرومشد. مااعتراضکردیمتاشایدمحرومیتاوکاهشیابداماازسویفدراسیونفوتبالاعلامشد، محرومیتتاسهجلسهقابلاستینافنیست. امابرایبازیکنیدیگرکهدرجریانیکمسابقهبابازیکنتیمحریفدرگیرشده، اوراهلداده و ضرب و شتمکردهاست، حکممحرومیتراباتبصرهکممیکنند. اینکهنمیشود، سلیقه‌ایعملکنیم. قانونرابرایافرادنساختهاند. قانونبرایهمهبایدیکسانباشد.

نباید باشگاه‌های متمول و کم بضاعت فرق بگذاریم
مشاورعالیریاستسازمانتربیتبدنیافزود: قانونرابایدبهگونه‌ایاجراکنیمکههیچفرقیبینیکباشگاهمتمولبایکباشگاهکمطرفدار و کمبضاعتنباشد.

نمی دانم بعد از فینال جام حذفی در پرسپولیس هستم یا خیر
کاشانیدرادامهگفتگوباخبرنگارانگروهورزشیخبرگزاریمهرپیرامونآیندهخوددرباشگاهپرسپولیس و اینکهدوبارهاتفاقاتبهارسال 87 بازهمبرایاوتکرارخواهدشدیاخیرگفت: خودمهمنمیدانمبعدازفینالجامحذفیدرپرسپولیسخواهمبودیاخیر. ازرویاولیکهبهمنحکمدادنددرروز 11/ 7/88 بهمنگفتندبرایچندروزتاانتخابمدیرعامل و اعضایهیئت مدیرهباشگاهپرسپولیس، سرپرستاینباشگاهباشم. اینچندروزحالارسیدهبهبیشاز 6 ماه.

بی ثباتی ما را اذیت می کند
ویادامهداد: اینبیثباتیمارااذیتمیکند و نمیدانیمچطوربرنامهریزیکنیم. بازیکنانهمهمینطورهستند. آنهامیگوینداگرشمادرباشگاهباشیدمابرایفصلبعدقراردادسفیدامضامیکنیم و هرچهشمابگویید. آنهامیگوینداگرشمانباشیدکیبایدپولمارابدهد و چطوربایدپولمانرابگیریم.

رئیس مجمع باشگاه باید تکلیف ما را مشخص کند
کاشانیتاکیدکرد: اینکهمندرپرسپولیسبرایفصلآیندههستمیاخیررامننبایدمشخصکنم و طبیعتا رئیسسازمانتربیتبدنی و مجمعباشگاهبایدتکلیفمارامشخصکند. اگرمنموانعیبرایدوشغلهبودندارمخبیکروزماندنمنهمخلافقانون و مقرراتاست و بایدبروم. اگراینمسئلهحلشدهکهخببایدرسمااعلامکنند.

شغل برخی دوستان از انگشتان دست من بیشتر است
مدیرعاملباشگاهپرسپولیسدرخصوصموضوعدوشغلهبودن و حضورتوامانشدرشورایشهرتهران و باشگاهپرسپولیسگفت: برخیدوستانتعدادشغل‌هایشانبیشترازانگشتاندستمناست و تعجبمیکنمکهچراکسیبهآنهاچندشغلهنمیگوید.

از پرسپولیس حقوق نمی گیرم
ویدراینخصوصافزود: منازآموزش و پرورشماموربهشورایشهرهستم. کسیکهعضوشوراستبایدحداکثرهفته‌ای 12 ساعتدرمحلشوراحضورپیداکند. قاونکارهمتاکیددارد، شخصیکهپایینتراز 176 ساعتدرماهدریکمجموعهکارمیکند، کارمندرسمینیست و کارمندپارهوقتآنمجموعهبهحسابمیآید. منهفته‌ایدوروزصبحتاظهردرجلساتشورایشهرشرکتمیکنم و باقی‌اشمعلمهستم. منشغلدیگریندارم، نهازپرسپولیسحقوقمیگیرم و نهازجاییدیگرحقوقمیگیرم. منیکحقوقدارمکهآنهممامورازآموزش و پرورشبهشورایشهراست.

کاشانیخاطرنشانکرد: فکرکنیدمنالانمعلمیهستمکهبهجایاینکهازمعلمیبهشهرداریمامورشودبهسازمانتربیتبدنیمامورشدهاست و درحالحاضرکارمندسازمانتربیتبدنیهستم. خباینکارمندرسمیسازمانتربیتبدنیمحلکارشمیشود، باشگاهپرسپولیس.

اگر دوشغله‌ها باید بروند همه باید بروند
عضوشورایشهرتهرانباتاکیدبراینکه "اگرقانونهستبایدبرایهمهیکسانباشد"، گفت: اگردوشغله‌هابایدبروندهمهبایدبروند. گرحکمکنندکهمستگیرنددرشهرهرآنچههستگیرند. منحتیبهآقایپورمحمدیمراجعهکردم و گفتمتابعقانونهستم. ما 400 هزارشهیدداده‌ایمکهقانوناساسیاجراشود. مابهعنوانافرادیکهسال‌هادرجبههجنگیده‌ایمخودماننمیتوانیمعاملبیقانونی و بینظمیشویم.

خوشحال کردن مردم، خوشحال کردن خداست
ویدرادامهازتمایلخودبرایماندندرباشگاهپرسپولیسیادکرد و افزود: مایلمدرپرسپولیسبمانم. نوکری و خدمتبهمردمآنهمدرپرسپولیسکسیبگویدمایلنیستظلمکردهاست. خوشحالکردنمردم، خوشحالکردنخداست و اینخوشحالیباارزشاست.

تا روزی که باشم که برای موفقیت پرسپولیس تلاش می کنم
کاشانیدرادامهاطمینانخاطردادتاروزیکهدرباشگاهپرسپولیساستبرایموفقیتاینباشگاهتلاشمیکند و افزود: منروز 12 مهر 88 کمتراز 12 ساعتکمیتهانضباطیتشکیلدادم. سال 87 کهازپرسپولیسرفتمباخیلیازبازیکنانامروزپرسپولیسمانندعلیرضامحمد، محمدمنصوری و ... قراردادامضاکردهبودم. منبههیچعنوانکوتاهینکردم. منتازمانیکهباشمبرایموفقیتپرسپولیستلاشمیکنم. روزدوشنبههمدرنشستباآقایداییبهایشانعرضکردمبرنامه‌اترابرایفصلآیندهآمادهکن.

دایی فصل آینده حتما با پرسپولیس می ماند
ویبااشارهبهاهمیتحضورداییدرتیمپرسپولیستاکیدکرد: آقایداییبرایفصلآیندهحتماباتیمپرسپولیسخواهدبود. آقایداییباباشگاهپرسپولیسقرارداددارد و فصلآیندههمدراینتیمخواهدماند.

مدیرعامل بعدی مجبور نیست با دایی کار کند
" اگرشمابرایفصلآیندهسرپرستباشگاهپرسپولیسنباشید، بااینشرایطمدیرعاملبعدیمجبوربهاستفادهازعلیداییبرراسکادرفنیاست؟"، کاشانیدرپاسخبهاینپرسشخبرنگارمهرنیزگفت: مجبورکهنهامااگرفراموشنکردهباشیدماروزیکهآقایداییرابهعنوانسرمربیتیمپرسپولیسانتخابکردیم، منیکجلسه‌ایبینآقایاندایی و سعیدلوگذاشتم، علتشاینبودکهصاحبسهامباشگاهپرسپولیسسازمانتربیتبدنیاست و میخواستمایشانهمبهنوعیحضورآقایداییراتاییدکنند. بعضیازرسانه‌هادرآنبرههشیطنتکردند و نوشتندآقایسعیدلوداییراانتخابکردهاست.

دایی چه من باشم و چه نباشم سر کارش هست
ویادامهداد: آقایسعیدلوبهعنوان رئیسسازمانتربیتبدنیکاریبهباشگاهپرسپولیس و انتخابسرمربیاینتیمندارد. آقایسعیدلوشخصیتیحقوقیداردبهعنوان رئیسمجمعباشگاهپرسپولیسکهباثباتاست. ممکناستمنبههردلیلنباشماما رئیسمجمعکههست. اینکادرفنیبانظر رئیسمجمعباشگاهانتخابشدهاست و آقایداییچهمنباشم و چهنباشمسرکارشهست و بازیکنانفصلآیندهبانظرایشانانتخابخواهندشد. طبیعتاهرزمانکهآقایداییفهرستموردنظرخودرابدهدمابراساسهمینفهرستاقدامبهجذببازیکنخواهیمکرد.

ما زمان نداریم که بخواهیم آن را فنا کنیم
ویبااشارهبهاینکهمراحلآمادهسازیتیمفوتبالپرسپولیسبرایفصلآیندهاز 15 تا 20 خردادماهآغازخواهدشد، خاطرنشانکرد: مازماننداریمکهآنرافناکنیمبههمینخاطرطبقبرنامهکارهاراپیشمیبریم و طبقنظرکادرفنیبابازیکنانیکهداریمقراردادمیبندیم و اقدامبهجذب

/ 0 نظر / 16 بازدید