چشمگیرترین پوستر جام جهانی

پوسترزیربامحتوای "بهآپارتایددرفلسطینپایاندهید" بهطورچشمگیریدرسراسرمحلبرگزاریمسابقاتنوزدهمیندورهجامجهانیفوتبالمشاهدهمیشود.

 
پایگاهخبریعرب 48 بااعلاماینخبرنوشت: اینپوسترعلاوهبرآفریقایجنوبیدربسیاریازکشورهایاروپایینیزبهوفوریافتمیشود.
 
 

51177_777.jpg/ 0 نظر / 69 بازدید