عرب باید بدونه خلیج فارس می‌مونه

 تماشاگراناصفهانیدرواکنشبهسخت‌گیریبی‌موردناظرکنفدراسیونفوتبالآسیاشعار (عرببایدبدونهخلیجفارسمی‌مونهسردادند.»

درحالیکهشبگذشتهدراماراتتماشاگراناند ک اماراتیحاضردرورزشگاهبنریباعنوانجعلیخلیج( ع-ر-ب-ی) نصبکردهبودند و ناظرAFCهیچواکنشینسبتبهاینتحریفتاریخی و حرکتسیاسیاماراتی‌هانشاننداد، امروزناظراردنیکنفدراسیونفوتبالآسیابهنصببنرخلیجفارسدرورزشگاهفولادشهرایرادگرفت و تهدیدکرددرصورتیکهاینبنربرداشتهنشودبازیانجامنخواهدشد.
اینمسئلهباعثناراحتیشدیدتماشاگرانحاضردرورزشگاهشد و آنهاباسردادنشعار (عرببایدبدونهخلیجفارسمی‌مونه ) اعتراضخودبهاینناظرعربرااعلامکردند.
ایندرحالیاستکهناظراردنیدراعتراضبهمسئولانباشگاهذوبآهندرموردبرخورددوگانهAFCگفت«: منبهبازیشبگذشتهکاریندارم. منناظراینمسابقههستم. »/ 0 نظر / 18 بازدید