برنامه کامل نیم فصل اول یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال تهران

مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران عصر امروز در سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برگزار شد. براین اساس برنامه کامل تیم فصل رقابت ها به شرح زیر است: نام تیم‌های میزبان ابتدا آمده است: ** هفته نخست، زمان برگزاری 11 و 12 مرداد ماه: پرسپولیس - ملوان بندرانزلی داماش گیلان- صنعت نفت آبادان فجر سپاسی شیراز - نفت تهران فولاد خوزستان - شاهین بوشهر مس کرمان - شهرداری تبریز سایپا - مس سرچشمه سپاهان - استقلال راه‌آهن- ذوب‌آهن تراکتورسازی تبریز - صبای قم ** هفته دوم، زمان برگزاری 16 و 17 مرداد ماه: شاهین بوشهر - پرسپولیس استقلال - داماش گیلان ملوان بندرانزلی - راه‌آهن صنعت نفت آبادان - فجر سپاسی شیراز نفت تهران - مس کرمان مس سرچشمه - فولاد خوزستان صبای قم- سپاهان ذوب‌آهن - تراکتورسازی تبریز شهرداری تبریز - سایپا ** هفته سوم، زمان برگزاری 20 و 21 مرداد ماه: پرسپولیس - شهرداری تبریز فجر سپاسی شیراز - داماش گیلان ملوان بندرانزلی- مس سرچشمه تراکتورسازی تبریز - شاهین بوشهر مس کرمان - استقلال سپاهان - صنعت نفت آبادان سایپا - ذوب‌آهن راه‌آهن - صبای قم فولاد خوزستان - نفت تهران ** هفته چهارم، زمان برگزاری 25 و 26 مرداد ماه: مس سرچشمه - پرسپولیس داماش گیلان - تراکتورسازی تبریز شاهین بوشهر - ملوان بندر انزلی استقلال - فجر سپاسی شیراز صنعت نفت آبادان - مس کرمان ذوب‌آهن - فولاد خوزستان صبای قم- سایپا شهرداری تبریز - سپاهان راه‌آهن - نفت تهران ** هفته پنجم، زمان برگزاری اول و دوم شهریور: پرسپولیس - صنعت نفت آبادان سایپا - داماش گیلان ملوان بندرانزلی- ذوب‌آهن مس کرمان - فجر سپاسی شیراز شاهین بوشهر - صبای قم راه آهن - مس سرچشمه سپاهان - نفت تهران تراکتورسازی تبریز - شهرداری تبریز فولاد خوزستان - استقلال * * هفته ششم، زمان برگزاری 18 و 19 شهریور: ذوب آهن - پرسپولیس داماش گیلان - مس کرمان صبای قم - ملوان بندرانزلی فجر سپاسی شیراز - سپاهان مس سرچشمه - شاهین بوشهر نفت تهران - سایپا استقلال - تراکتورسازی تبریز شهرداری تبریز - راه‌آهن صنعت نفت آبادان - فولاد خوزستان * * هفته هفتم، زمان برگزاری 25 و 26 شهریور: پرسپولیس - استقلال سپاهان - داماش گیلان ملوان بندر انزلی - صنعت نفت آبادان راه‌آهن - فجر سپاسی شیراز شاهین بوشهر - ذوب آهن سایپا - مس کرمان مس سرچشمه - صبای قم تراکتورسازی تبریز - نفت تهران فولاد خوزستان - شهرداری تبریز ** هفته هشتم، زمان برگزاری 3 و 4 مهرماه: فجر سپاسی شیراز - پرسپولیس داماش گیلان - راه‌آهن نفت تهران - ملوان بندرانزلی شهرداری تبریز - شاهین بوشهر مس کرمان - سپاهان ذوب آهن - مس سرچشمه استقلال - سایپا فولاد خوزستان - صبای قم صنعت نفت آبادان - تراکتورسازی تبریز ** هفته نهم، زمان برگزاری 8 و 9 مهر ماه: پرسپولیس - صبای قم شاهین بوشهر - داماش گیلان ملوان بندر انزلی - استقلال فولاد خوزستان - فجر سپاسی شیراز تراکتورسازی تبریز - مس کرمان مس سرچشمه - شهرداری تبریز سایپا - سپاهان ذوب آهن - نفت تهران راه‌ آهن - صنعت نفت آبادان ** هفته دهم، زمان برگزاری 21 و 22مهر ماه: مس کرمان - پرسپولیس داماش گیلان - فولاد خوزستان شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی فجر سپاسی شیراز - سایپا نفت آبادان - شاهین بوشهر نفت تهران - مس سرچشمه سپاهان - تراکتورسازی تبریز صبای قم - ذوب آهن استقلال - راه‌آهن ** هفته یازدهم، زمان برگزاری 28 و 29 مهر ماه: پرسپولیس - نفت تهران ملوان بندر انزلی - داماش گیلان شاهین بوشهر - فجر سپاسی شیراز فولاد خوزستان - مس کرمان مس سرچشمه - صنعت نفت آبادان راه آهن - سپاهان ذوب‌ آهن - استقلال تراکتورسازی تبریز - سایپا صبای قم - شهرداری تبریز ** هفته دوازدهم، زمان برگزاری 9 و 10 آبان: داماش گیلان - پرسپولیس سپاهان - ملوان بندر انزلی فجر سپاسی شیراز - تراکتورسازی تبریز نفت تهران - شاهین بوشهر مس کرمان - راه آهن استقلال - مس سرچشمه شهرداری تبریز - ذوب آهن فولاد خوزستان - سایپا صنعت نفت آبادان - صبای قم * * هفته سیزدهم، زمان برگزاری 26 ، 27 و 28 آبان ماه: پرسپولیس - سپاهان مس سرچشمه - داماش گیلان ملوان بندرانزلی - فجر سپاسی شیراز شاهین بوشهر - مس کرمان ذوب آهن - صنعت نفت آبادان راه‌آهن - سایپا صبای قم - استقلال فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز شهرداری تبریز - نفت تهران ** هفته چهاردهم، زمان برگزاری 8 و 9 آذر ماه: سایپا - پرسپولیس داماش گیلان - ذوب‌آهن مس کرمان - ملوان بندر انزلی مس سرچشمه - فجر سپاسی شیراز استقلال - شاهین بوشهر سپاهان - فولاد خوزستان نفت تهران - صبای قم تراکتورسازی تبریز - راه‌ آهن صنعت نفت آبادان - شهرداری تبریز ** هفته پانزدهم، زمان برگزاری 18 و 19 آذر ماه: پرسپولیس - تراکتورسازی تبریز داماش گیلان- صبای قم ملوان بندرانزلی - سایپا ذوب آهن - فجر سپاسی شیراز شاهین بوشهر- سپاهان مس کرمان - مس سرچشمه شهرداری تبریز - استقلال فولاد خوزستان - راه‌آهن نفت تهران - نفت آبادان ** هفته شانزدهم، زمان برگزاری 22 و 23 آذرماه: راه‌آهن - پرسپولیس داماش گیلان - نفت تهران فولاد خوزستان - ملوان بندر انزلی شهرداری تبریز - فجر سپاسی شیراز سایپا - مس کرمان مس سرچشمه - صبای قم تراکتورسازی تبریز - سپاهان استقلال- صنعت نفت آبادان سپاهان - ذوب آهن ** هفته هفدهم، زمان برگزاری 27 و 28 آذر ماه: پرسپولیس - فولاد خوزستان شهرداری تبریز - داماش گیلان ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز صبای قم - فجر سپاسی شیراز شاهین بوشهر - راه‌آهن ذوب آهن - مس کرمان مس سرچشمه - سپاهان صنعت نفت آبادان - صبای قم نفت تهران - استقلال

/ 0 نظر / 23 بازدید