10 بازی بزرگ آسیا در جام جهانی؛


تساویمهمایرانبرابراسکاتلند و گلمهدویکیابهآمریکادرپربینندهترینمسابقهجامجهانی، جزو 10 اتفاقمهمتیم‌هایآسیاییدرادوارمختلفجامجهانیاست. تیم‌هایآسیاییازجامجهانی 1938 فرانسهجوازحضوردرمهمترینمسابقهفوتبالدرجهانراکسبکردندکهتیمهلندشرقهندیااندونزی، نخستینتیمآسیاییحاضردرجامجهانیبود.

سایتکنفدراسیونفوتبالآسیاپیشازآغازرسمینوزدهمیندورهمسابقاتجامجهانیکهازهفتروزدیگردرآفریقایجنوبیبرگزارخواهدشد، 10 اتفاقبزرگآسیایی‌هادرتاریخجامجهانیرابهشرحزیرانتخابکرد:

1- فرانسه 1938: شروعآسیایی
هلندشرقهندکهامروزبهناماندونزیمشهوراست، هشتسالبعدازشروعجامجهانیاولینتیمیشدکهازمنطقهآسیادرکنار 14 تیمدیگردرجامجهانیبازیکرد. ازآن 15 تیم 12 تیماروپاییبودند و کوبا و برزیلازقارهآمریکامیآمدند.

تیمیکهبامربیگری "یوهانسونمستربروک" و اغلببابازیکنانبومی و چندهلندیبهفرانسهرفتهبود، 6 برصفربرابرمجارستانبازندهشدتاکارشدرهمینتکبازیبهپایانبرسدکهاینآغازراهطولانیآسیایی‌هادرجامجهانیبود.

2- انگلستان 1966: نخستینگلآسیایی (کرهشمالییک - شیلییک)
افتخار "پاک سئونگزین" ایناستکهاولینگلزنآسیاییتاریخجامجهانیاست. کرهشمالیاگرچهدربازیاولگروهچهار 3 برصفربهشورویباختامادردیدارهایبعدیجهانراشگفتزدهکرد. پاکدردقیقه 88 بازیباشیلیگلمساویرازدتاآنهاامیدشانبرایصعودبهیک‌چهارمنهاییزندهبماند.

3- انگلستان 1966: نخستینپیروزیآسیایی (کرهشمالییک - ایتالیاصفر)
برایبیشازسهدههپیروزییکبرصفرکرهشمالیبرابرایتالیادربازی‌هایگروهیجامجهانی 1966 بهلحظاتیتاریخیبرایفوتبالآسیاتبدیلشدهبود. "پاکدوایک" باگلدقیقه 42 اسطورهقارهنامگرفت. وینهتنهاگلپیروزیرازدتاکرهشمالیبهیک‌چهارمنهاییبرود، بلکهایتالیایی‌هایقدرتمندرادرورزشگاه "ایرسامپارم" میدلزبوروحذفکرد.

4- آرژانتین 1978: مهمترینتساوی (ایرانیک - اسکاتلندیک)
ممکناستاسکاتلندرابهترینتیمآن‌موقعجهانندانیداماخیلیازبازیکنانآنتیمازتیم‌هایقدرتمندلیگانگلستانمیآمدند. "کنیداگلیش" ازلیورپول، "مارتینبوچان" و "لوماکاری" ازمنچستریونایتد و "آرچیگمیل" ازناتینگهامفارستکهخیلیزودقهرماناروپاشد.

ایرانکهبراینخستینباربهجامجهانیرسیدهبود، روز 7 ژوئن دوباردرکوردوباگلزد. اولیراآندرانیکاسکندریاندردقیقه 43 وارددروازهحجازی (گلبهخودی) کرد و دومیراایرجداناییفرددردقیقه 60 بازیرازدتابازیبهتساویکشیدهشود.

اینتنهاامتیازتنهانمایندهآسیادرجامجهانی 1978 بودکهدرتهجدولگروهچهارایستاد، اماهمینتساویبرایطرفدارانفوتبالایران و آسیاآنقدرمهمبودکهسال‌هایسالبهآنببالند.

5- مکزیک 1986: بزرگترینیادگار (عراقیک - بلژیک 2)
گلراضیبرابربلژیکبردیرابهارمغاننیاورد، حتیبازیرابهتساویهمنکشاندامابرایکشورعراقشادیبزرگیرابهارمغانآورد.

عراقباشکست‌هایشدرمکزیککسیرااندوهگیننکرد. آنهادردوبازینخستگروهیبانتایجمشابهیکبرصفربهپاراگوئه و مکزیکباختند. دربازیسومهم 2 برصفرازبلژیکعقببودندکهراضیسهمدافعراجاگذاشتتاتوپرابهدروازهحریفبچسباند. اینگلبزرگترینیادگارعراقی‌هاازجامجهانیشد.

6- آمریکا 1994: حرکتمارادوناییالعویران (عربستانیک - بلژیکصفر)
صحنه‌ایکه "سعیدالعویران" درروز 29 ژوئن درورزشگاهواشنگتندیسیدردقیقهپنجمبازیمرگبرابربلژیکازنیمهخودیپابهتوپشد، ازلحظاتبهیادماندیجامجهانیاست. ویبانفوذیکهبعضی‌هاآنراباحرکتمارادونامقایسهمی‌کنند، جلورفت و دروازهحریفرابازکرد. عربستانی‌ها 2 بریکمراکشراهمبردهبودند، تابا 6 امتیازدرمرحلهبعدحریفهلندشوند.

7- فرانسه 1998: پیروزیدرپربینندهترینمسابقه (ایران 2 - آمریکایک)
روز 21 ژوئن درشهرلیون. هردوتیمایران و آمریکاشانسبالارفتنداشتند. ایرانیکبرصفرازیوگسلاویشکستخوردهبود و آمریکا 2 برصفرمقابلآلمانمغلوبشدهبود.

امااهمیتبازیبیشترازصعودازگروهبود. پربینندهترینبازیتاآنتاریخباگلدقیقه 43 استیلیداغشد و بافرارناگهانیمهدویکیادردقیقه 84 ایرانبهگلدومرسید. گلدیرهنگامآمریکایی‌هاسهدقیقهقبلازپایانهمنتوانستچیزیراعوضکندتاپیروزیتاریخیفوتبالایرانبرابرآمریکارقمبخورد.

8-  کره - ژاپن 2002: نخستینپیروزیژاپندرجامجهانی (ژاپنیک -روسیهصفر)
بیشاز 50 هزارتماشاگردرمسکوبیرونازیکمجموعهورزشیجمعشدهبودندتابازیرارویتلویزیونبزرگ و مستقیمازیوکوهاماببینند. کسیفکرشرانمیکرداما 66 هزارنفرداخلاستادیومدردقیقه 51 وقتی "جونیچیایناماتو" گلپیروزیرازدرویهوابودند. اینپیروزیاولینپیروزیژاپندرجامجهانیشد. ژاپنی‌هادرجامجهانی 20023 بابلژیک 2 بر2 مساویکردند و بادوگلتونسرابردند و باسرگروهیبهمرحلهیکهشتمنهاییصعودکردند.

9- کرهجنوبی - ژاپن 2002: دولحظهماندگار (کرهجنوبیدرنیمهنهایی)
دولحظهماندگاراینمسابقاتگل "آنجونگهوان" درمرحلهیکهشتمنهاییبودکهبالاترازپائولومالدینیباضربهسرگلزد و بعدیپایانضرباتپنالتیمقابلاسپانیا.

آنباگلطلاییکهزدمیزبانرابهبرد 2 بریکبرابرایتالیارساند. دریک‌چهارمنهاییهمبعداز 120 دقیقهبازیبدونگلبرابراسپانیا "لیوونجائه" درضرباتپنالتی، ضربهسومراگرفت و "هونگمیونگبو" پنالتیپنجمرازدتابلیتنیمهنهاییبهناممیزبانشود.

10- کره جنوبی - ژاپن 2002: چهارم جهان (کره جنوبی 2 - ترکیه 3)
باازدسترفتنشانسفینالطبیعیبودکهبیشازمقامسومیهوادارانبدنبالدیدنپایانخوشیازتیم‌شانباشند. بازیکرهجنوبی و ترکیهآغاز و پایانخوشیداشت.

هاکانشوکورسریعترینگلتاریخجامجهانیرازد و تنهابعداز 10.8 ثانیهدروازهلیوونجائه رابازکردامادرپایانبازیهردوتیمبرندهاززمینبیرونآمدند. 22 بازیکندستدردستهمبااحترامبه 63 هزارتماشاگرداخلاستادیومرفتاریتحسینبرانگیزداشتند و جایزهبازیجوانمردانهفیفارابدستآوردند. باخت 3 بر 2 کرهجنوبیمیتوانستغمانگیزباشداماآنچهدرپایانبازیدیدهشدصفحهپایانیجامرابرایهمهمردمکرهجنوبیپرازخاطرهکرد.

/ 0 نظر / 20 بازدید